Posts Tagged ‘Hevilambi’

December – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of DECEMBER 2017.  

 

Date        Day      Festival

07           Thu     Guru Pushya Yoga


08           Fri      Sri Akshobhya Theerthara Aradhana

 


13           Wed    Dasami Anushtana | Harivasara from 11:07 PM


14           Thu    Ekadasi (Saphala)


17           Sun    Dhanurmasa Pooja Arambha


18           Mon   Amavasya  |  Sri Hanumath Jayanthi (in TN)


29           Fri    Ekadasi (Putrada) |  Sri Raghuttama Theerthara Aradhana


30           Sat     Mukkoti Dwadasi  


 —-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

Advertisements

November – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of NOVEMBER 2017.  

 

Date        Day      Festival

01           Wed    Uthana Dwadasi | Tulasi Damodara Vivaaha


12           Sun     Sapta Prakara Pradakshina Sabha @ SRIRANGAM org. by Tamil Tathva Vadha14           Tue     Ekadasi (Utpatti)


15           Wed    Dhanvantari Jayanthi | Tula Snana Samapti


17           Fri      Sri Padmanabha Theerthara Aradhane


18           Sat     Amavasya 


26           Sun     Sri Bheema Jayanthi

~~


29           Wed    Dasami Anushtana | Harivasara from 10:57 PM


30           Thu     Ekadasi (Mokshada) |  Geetha Jayanthi


 —-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

October – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of OCTOBER 2017.  

Date        Day      Festival

01           Sun     Ekadasi(Pashankusha) | Dvidala Vratha Arambha

05           Thu     Karthika Snana Arambha

16           Mon     Ekadasi (Rama)**

17           Tue     Neeru Thumbuva Habba | Sri Sumateendra Theerthara Aradhana

18           Wed    Naraka Chaturdashi |  Deepavali | Tula Masa Arambha

19           Thu     Amavasya | Lakshmi Pooja

20           Fri       Bali Padya

30           Mon     Sri Vijaya Dasara Punya Dina

31           Tue     Ekadasi (Prabodhini)


**Harivasara on 15-Oct (Dasami day) from 08:20 PM.  —-  

 

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

September – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of SEPTEMBER 2017.  

Date        Day      Festival

01            Fri      Dadhi Vratha Samapti

02           Sat       Ekadasi(Parivartini) | Ksheera Vratha Aarambha

03           Sun      Dadhi Vamana Jayanthi

05           Tue      Anantha Vratha Habba

06           Wed     Yajur Veda Upakarma |  Mahalaya Paksha Aarambha

12           Tue      PUSHKARA Celebrations begins in Cauvery River   

16           Sat       Ekadasi (Indira)

19           Tue      Sarva Pitru Amavasya

21           Thu      Navarathri Aarambha

27           Wed     Saraswathy Avahana

28           Thu      Saraswathy Pooja

29           Fri       Ayudha Pooja

30           Sat      Vijaya Dasami | Sri Madhwa Jayanthi 

 


 

 

—-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

August – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of AUGUST 2017.  

This slideshow requires JavaScript.

Date        Day      Festival

02           Wed     Shaka Vratha Samapti

03           Thu      Ekadasi(Putrada) | Dadhi Vratha Aarambha

04           Fri        Sri Varamahalakshmi Vratha

07           Mon      Chandra Grahana*

09           Wed     Sri Rayara Madhya Aradhane

14           Mon     Sri Krishnajanmashtami**   

18           Fri       Ekadasi (Aja)

20           Sun      Pushyarka Yoga

21           Mon     Amavasya

22           Tue     Proshtapadi Bhagavatha Aarambha

25           Fri       Vinayaka Chathurthi

26           Sat      Rishi Panchami

27           Sun     Surya Shasti*** 

30           Wed    Sri Jagannatha Dasara Aradhane


Chandra Grahana ::  Sparsha – 10:53 PM  |  Madhya Kala  – 11:50 PM  |  Moksha  –  00:48 AM. Bhojana to be taken before 01:53 PM on 7th Aug.


** Gokulashtami :: Sri Krishna Arghya to be given at 11:19 PM. Parane to be done after 03:37 PM on 15th Aug. 


*** Surya Shasti :: Pratha Snana will fetch Ashwamedha Yaga Phala.


—-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

July – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of JULY 2017.  

This slideshow requires JavaScript.

Date        Day      Festival

04           Tue      Prathama Ekadasi | Tapta Mudra Dharana | Chaturmasa Vratha Aarambha – Shaka Vratha            

05           Wed     Panchagavya Dwadasi* | Parane after 07:19 AM.

14           Fri       Sri Jayatheerthara Aradhana

16           Sun      Dakshinayana Aarambha***

20           Thu      Ekadasi (Kamada)**

23           Sun      Amavasya

26           Wed     Naga Chathurthi

27           Thu      Garuda Panchami

28           Fri        RigVeda Upakarma

** Harivasara on 19th Dasami day at 08:01 PM. Palahara to be taken before this time.

*** Dakshinayana Punya Kala from 03:55 PM till Sunset time. 

* Mantra for taking Panchagavya – 

yathtvakh asthigataM pApaM dehe tiShThati (mAmake) dehinaH |

prAshanat panchagavyasya dahatyagnirivendhanam ||  —-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

June – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of JUNE 2017.  

Date        Day      Festival

04           Sun      Bhageerathi Jayanthi **           

05           Mon     Ekadasi (Nirajala)  

08           Thu      Sri Sripadarajara Aradhana 

20           Tue      Ekadasi (Yogini)

22           Thu      Sri Vijayeendra Theerthara Aradhana

24           Sat      Amavasya

** Please chant this mantra — OM Namah Shivayai, Narayanyai, Dasa Harayai, Gangayai Namo Namah!!

 

—-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||