Posts Tagged ‘Hemalambi’

August – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of AUGUST 2017.  

This slideshow requires JavaScript.

Date        Day      Festival

02           Wed     Shaka Vratha Samapti

03           Thu      Ekadasi(Putrada) | Dadhi Vratha Aarambha

04           Fri        Sri Varamahalakshmi Vratha

07           Mon      Chandra Grahana*

09           Wed     Sri Rayara Madhya Aradhane

14           Mon     Sri Krishnajanmashtami**   

18           Fri       Ekadasi (Aja)

20           Sun      Pushyarka Yoga

21           Mon     Amavasya

22           Tue     Proshtapadi Bhagavatha Aarambha

25           Fri       Vinayaka Chathurthi

26           Sat      Rishi Panchami

27           Sun     Surya Shasti*** 

30           Wed    Sri Jagannatha Dasara Aradhane


Chandra Grahana ::  Sparsha – 10:53 PM  |  Madhya Kala  – 11:50 PM  |  Moksha  –  00:48 AM. Bhojana to be taken before 01:53 PM on 7th Aug.


** Gokulashtami :: Sri Krishna Arghya to be given at 11:19 PM. Parane to be done after 03:37 PM on 15th Aug. 


*** Surya Shasti :: Pratha Snana will fetch Ashwamedha Yaga Phala.


—-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

July – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of JULY 2017.  

This slideshow requires JavaScript.

Date        Day      Festival

04           Tue      Prathama Ekadasi | Tapta Mudra Dharana | Chaturmasa Vratha Aarambha – Shaka Vratha            

05           Wed     Panchagavya Dwadasi* | Parane after 07:19 AM.

14           Fri       Sri Jayatheerthara Aradhana

16           Sun      Dakshinayana Aarambha***

20           Thu      Ekadasi (Kamada)**

23           Sun      Amavasya

26           Wed     Naga Chathurthi

27           Thu      Garuda Panchami

28           Fri        RigVeda Upakarma

** Harivasara on 19th Dasami day at 08:01 PM. Palahara to be taken before this time.

*** Dakshinayana Punya Kala from 03:55 PM till Sunset time. 

* Mantra for taking Panchagavya – 

yathtvakh asthigataM pApaM dehe tiShThati (mAmake) dehinaH |

prAshanat panchagavyasya dahatyagnirivendhanam ||  —-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

Sri Sri Satyatma Theertha Swamiji’s 22nd Chaturmasya @ PALAMOOR

Hare Srinivasa,

The auspicious Chaturmasya Kala is starting shortly and here comes the information on Sri UM Swamiji. Sri Sri Satyatma Theertha Swamiji, Sri Uttaradi Mutt will be observing his 22nd Chaturmasya Vratha this year(2017) in PALAMOOR in Mahabubnagar District of Telengana state from 18th July to 06th September 2017. Please click on the below image for Seva and other Details. 

Contact Nos:-      08542 221707, 9701126872, 9701897107 

Website:              http://www.chaturmasya2017mahabubnagar.com/

eMail:                  2017Chaturmasya@gmail.com 

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

Sri Sripadarajara Aradhana @ MULBAGAL – June 2017

Hare Srinivasa,

The annual aradhana of Sri Sripadarajaru will be celebrated at Sri Sripadarajara moola brindavana sannidhana, Sri Kshetra Narasimha theertha, Mulbagal from 7th to 9th June 2017 with Madhya Aradhane and Rathorsava on 8-Jun(Thursday). Please click on the invite below for more details. 

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

June – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of JUNE 2017.  

Date        Day      Festival

04           Sun      Bhageerathi Jayanthi **           

05           Mon     Ekadasi (Nirajala)  

08           Thu      Sri Sripadarajara Aradhana 

20           Tue      Ekadasi (Yogini)

22           Thu      Sri Vijayeendra Theerthara Aradhana

24           Sat      Amavasya

** Please chant this mantra — OM Namah Shivayai, Narayanyai, Dasa Harayai, Gangayai Namo Namah!!

 

—-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

May – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of MAY 2017.  

This slideshow requires JavaScript.

Date        Day      Festival

06           Sat       Ekadasi (Mohini)  | Sri Vidyamanya Theerthara Aradhana

08           Mon      Sri Vedavyasa Jayanthi

08           Mon      32 feet monolithic Sri Madhwacharya statue prathistapana @ Pajaka

09           Tue      Sri Narasimha Jayanthi

10           Wed     Vaishaka Snana Samapti

22           Sat       Ekadasi (Apara)

25           Thu      Amavasya

 

—-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

Important days in HEMALAMBI Nama Samvatsara

Here is a slide-show on the Auspicious days and Festivals/Anushtaana in HEMALAMBI Samvatsara.

|| Sri Krishnarpanamasthu ||