Archive for the ‘Panchanga’ Category

December – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of DECEMBER 2016.  

Date        Day      Festival

07           Wed     Sri Bheema Jayanthi 

10           Sat       Ekadasi (Mokshada| Geetha Jayanthi

16           Fri        Dhanurmasa Pooja Aarambha

20           Tue      Sri Akshobhya Theerthara Aradhane 

24           Sat       Ekadasi (Saphala

25           Sun      Dwadasi | Hari Vasara till 10:14 AM. Parane after this time

29           Thu     Amavasya | Hanumath Jayanthi (in TN)

 

 

—-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

November – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of NOVEMBER 2016.  

Date        Day      Festival

06           Sun      Saptha Prakara Pradakshina @ SRIRANGAM org. by Tamil Tathva Vadha

10           Thu      Dasami Anushatana | Harivasara @ 10:48 PM | Chaturmasya Vratha Samapti

11           Fri        Ekadasi (Prabhodini)

12           Sat       Uthana Dwadasi | Tulasi Damodara Vivaha 

14           Mon      Karthika Snana Samapti | Dhatri Havana | Vanabhojana

20           Sun      Pushyarka Yoga

25           Fri       Ekadasi (Uthpatti)

26           Sat      Sri Dhanvantari Jayanthi 

28           Mon     Sri Padmanabha Theerthara Aradhana @ Nava Brindavana

29           Tue     Amavasya

 

—-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

October – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of OCTOBER 2016.  

Date        Day      Festival

01           Sat       Navarathri Aarambha

08           Sat       Saraswathi Aavahana

09           Sun      Saraswathi Pooja

10           Mon     Ayudha Pooja

11           Tue      Vijaya Dashami  |  Sri Madhwa Jayanthi 

12           Wed      Ekadasi (Pashankusha)  | Dwidala Vratha Aarambha

16           Sun       Karthika Snana Aarambha

17           Mon      Tula Snana Aarambha

23           Sun      Pushyarka Yoga

26           Wed     Ekadasi (Rama)

28           Fri       Jalapoorna Trayodashi  | Neeru Thumbuva Habba

29           Sat      Naraka Chaturdashi |  Deepavali Habba

30           Sun      Amavasya

31           Mon     Bali Padya

 

—-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

September – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of SEPTEMBER 2016.  


Date       Day      Festival

01         Thu     Amavasya

02         Fri       Proshtapadi Bhagavatha Aarambha

05         Mon     Vinayaka Chathurthi

06         Tue     Rishi Panchami

07         Wed    Surya Shashti (Pratah snana will fetch Ashwamedha Yaga Phala)

10         Sat      Sri Jagannatha Dasara Punya Dina

13         Tue     Ekadasi (Parivarthini)  | Ksheera Vratha Aarambha

15         Thu     Anantha Vratha Habba

17         Sat      Mahalaya Paksha Aarambha

26         Mon     Dasami Anushtana. Harivasara @ 09:09 PM. 

27         Tue     Ekadasi (Indira)

30          Fri     Amavasya 

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

August – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of AUGUST 2016.  

This slideshow requires JavaScript.


Date       Day      Festival

02         Tue      Amavasya

06         Sat       Naga Chathurthi

07         Sun      Garuda Panchami

12         Fri       Krishna Nadi Pushkara(Ganga sannidhana in Krishna river)

12         Fri       Varamalakshmi Pooja

14         Sun      Ekadasi (Putrada)

17         Wed     Rig Upakarma

18         Thu      Yajur Upakarma

19          Fri      1008 Gayatri Japa

20         Sat      Sri Rayara Aradhana Mahotsava

25          Thu     Gokulashtami

28          Sun     Ekadasi (Aja

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

July – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of JULY 2016.  

This slideshow requires JavaScript.


Date        Day      Festival

01           Fri       Ekadasi (Yogini)

02           Sat       Sri Vijayeendra Theerthara Aradhana

04           Mon      Amavasya 

15          Fri        Prathama Ekadasi | Tapta Mudra Dhaarana | Chaturmasya Vratha Aarambha# 

16          Sat       Panchagavya Dwadasi**  | Dakshinayana Aarambha

24          Sun      Sri Jayatheerthara Aradhana

30          Sat       Ekadasi (Kamada)

 

* Dakshinayana – Parva Punya Kala from Sunrise time.

# Chaturmasya Vratha – Shaka Vratha to be observed from 15-July.

** Mantra for taking Panchagavvya:

yathtvakh asthigataM pApaM dehe tiShThati (mAmake) dehinaH |

prAshanat panchagavyasya dahatyagnirivendhanam ||

Note: Parane to be taken after 06:48 Hrs on 16th July.

|| Sri Krishnarpanamasthu ||

June – Important Days and Anushtanas

Hare Srinivasa,

Here are the Important days and Anushtanaas in the month of JUNE 2016.  

This slideshow requires JavaScript.

Date        Day      Festival

01           Wed      Ekadasi (Apara)

05           Sun       Amavasya  

09           Thu       Guru Pushya Yoga

14           Tue       Bhagirathi Jayanthi 

16           Thu       Ekadasi (Nirjala)

19           Sun       Sri Sripadarajara Aradhana

30           Thu       Dasami, Harivasara. Phalahara to be taken before 07:53 PM

  —-  

|| Sri Krishnarpanamasthu ||